Openbare orde en veiligheid

Handhaving & Toezicht

De leefbaarheid en veiligheid in een buurt, wijk, stadsdeel of gemeente verbeteren. Dat is waar International Security Agency (ISA) met haar Handhavings- & Toezichtdiensten voor staat. Dat doen we via een zichtbare, proactieve en gezamenlijke aanpak van overlast in de openbare ruimte.

Neem contact op Vraag offerte aan

Handhavers & Toezichthouders

Binnen gemeenten staan een ordelijke samenleving en de veiligheid van de inwoners centraal. Nu de politie zich meer en meer toelegt op haar kerntaken, komt haar zichtbaarheid op straat in het gedrang. Steeds vaker huurt een gemeente Handhavers en Toezichthouders in bij een particuliere beveiligingsorganisatie om overlast en ergernissen op straat tegen te gaan.

International Security Agency (ISA) brengt samen met gemeenten en politie de problematiek binnen een buurt, wijk, stadsdeel of gemeente in kaart. Aan de hand daarvan bieden wij u een passende totaaloplossing op het gebied van Handhaving & Toezicht. Onze buitengewone opsporingsambtenaars (BOA’s) en Toezichthouders spelen hierbij een signalerende en corrigerende rol en werken preventief en proactief. Zo leveren zij een actieve bijdrage aan de veiligheid en leefbaarheid binnen uw gemeente.

Buurtveiligheidsteam

Als mensen in aanraking komen met situaties van overlast, dan kan dat hun dagelijks leven behoorlijk ontwrichten: bewoners voelen zich soms niet meer thuis in hun eigen buurt. Daarom richt het Buurtveiligheidsteam (BVT) zich op thema’s die bewoners graag in hun buurt willen aanpakken.

Hoe ziet een BVT eruit?
Een BVT bestaat uit tenminste één politieagent die voor het Buurtveiligheidsteam is vrijgemaakt en twee professionele toezichthouders van International Security Agency (ISA). Soms wordt het BVT aangevuld met buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en andere professionals in de buurt.

Wat doet een BVT?
Het BVT werkt buurtgericht en is structureel voor een langere periode gekoppeld aan de aanpak van overlast in de buurt, om zo de leefbaarheid en veiligheid in een buurt verbeteren. Dit gebeurt door een zichtbare, gezamenlijke aanpak van overlast op basis van deze drie pijlers:

 • Doorontwikkelen effectieve organisatie van de aanpak van overlast. Dit houdt zowel frontlijnsturing in, als integrale samenwerking tussen partners, buurtbewoners en lokale ondernemers, ieder binnen eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden;
 • Focus op overlastthema’s die buurtbewoners en lokale ondernemers aangeven;
 • Actieve wederkerigheid. Zo houdt communicatie met buurtbewoners in: informatie halen én brengen.

BOA’s

Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s)

Als gemeente opereert u in een snel veranderende omgeving. Eentje die vraagt om een verantwoordelijke overheid die luistert, handelt, levert. U wilt snel, wendbaar en adequaat inspelen op wat de stad en buurten dagelijks vragen. Dan is het fijn als u toezicht en handhaving in de openbare ruimte kunt overlaten aan een professionele partner. Zeker tijdens piekmomenten.

International Security Agency (ISA) is die partner. Wij bieden een totaaloplossing met deskundige en ervaren buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s). Onze BOA’s zijn integraal inzetbaar en beschikken over een EHBO-diploma en een RTGB-certificaat (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar). Daarnaast heeft ISA een permanent her- en bijscholingstraject ontwikkeld om ervoor te zorgen dat onze BOA’s hun BOA-bevoegdheid behouden.

Wat doen onze BOA’s?
Met een gebiedsgerichte aanpak handhaven onze BOA’s onder meer:

– het parkeerbeleid
– de Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften)
– de Algemene wet bestuursrecht
– de Algemene plaatselijke verordening (APV)
– de naleving van de Drank- en Horecawet in uw gemeente.
Daarnaast houden zij toezicht in de openbare ruimte, de fysieke omgeving en het sociale domein.

Sus-team

In uw gemeente bevindt zich een groot uitgaansgebied (hotspot). Vaak zijn dit de drukste horecastraten, of de aan- en afvoerroutes richting de hotspot. Wilt u in zulke gebieden toezicht houden op orde en veiligheid? Dan is een Sus-team een oplossing.

Het Sus-team spreekt het uitgaanspubliek aan dat overlast veroorzaakt of de norm overschrijdt en wijst op (gedrags)regels. Door vroegtijdig te sussen en gedrag te corrigeren, creëren zij een veilige uitgaansomgeving en verbeteren ze de veiligheidsbeleving in de openbare ruimte.

Wat doet een Sus-team precies?
De Sus-teams van International Security Agency (ISA) verminderen overlast voor bezoekers en bewoners, richten zich op de-escalatie en vervullen de rol van gastheer in het uitgaansgebied. Bezoekers van uitgaansgelegenheden kunnen vragen stellen aan het Sus-team. Bijvoorbeeld als zij informatie willen over specifieke feesten, uitgaansgelegenheden, taxistandplaatsen en overige openbare voorzieningen. Ook ziet het Sus-team toe op een veilig en leefbaar uitgaansklimaat. Bijvoorbeeld door horecaportiers en politie bij hun werkzaamheden te ondersteunen. Verder heeft het Sus-team oog voor het kwetsbare uitgaanspubliek dat ernstig onder invloed van alcohol of andere middelen is en daardoor een makkelijk doelwit vormt voor diefstal en/of intimidatie.

Toezichthouders

Als gemeente of vervoersinstelling neemt u uw verantwoordelijkheid bij de aanpak van overlast, kleine criminaliteit en wilt u veiligheid en leefbaarheid vergroten. Toezichthouders helpen hierbij.

Wat doet een Toezichthouder?
Een goede Toezichthouder controleert of de wet- en regelgeving wordt overtreden. Ook schat hij of zij risico’s in, beoordeelt of ingrijpen nodig is, heeft oog voor de omgeving, straalt gezag uit en gaat het gesprek aan met personen die afwijkend gedrag vertonen of overlast veroorzaken. Met hun preventieve en proactieve aanwezigheid en alertheid voorkomen Toezichthouders dat de openbare orde wordt verstoord.

De Toezichthouders van ISA: preventief en de-escalerend
De Toezichthouders van International Security Agency (ISA) hebben ruime ervaring met het opbouwen van een band met de doelgroep, bewoners, ondernemers, politie en overige samenwerkingsinstanties in een gebied. Onze Toezichthouders beschikken over senioriteit, natuurlijk overwicht, inlevingsvermogen en spreken de taal van de doelgroep zonder hierbij het gezag te verliezen. Ze ontmoedigen overlastveroorzakers en spreken ze proactief aan.

Onze Toezichthouders zijn multifunctioneel inzetbaar als:
 • Biketeam
 • Bus Stewards
 • Buurtveiligheidsteam (BVT)
 • Camera toezichthouders
 • Fiets- of scootercoach
 • Fietsknippers
 • Horeca Steward/Host
 • Sus-team
 • Straatcoach
 • Wijksurveillant

Preventieadviseurs

Als gemeente treft u samen met de politie maatregelen om het aantal woninginbraken in uw gemeente terug te dringen. Soms zijn tijdelijke interventies nodig in buurten waar veel wordt ingebroken (hotspots).

International Security Agency (ISA) heeft hiervoor een Stop Woninginbraken-team ontwikkeld. Deze teams bestaan uit opgeleide preventieadviseurs. Zij geven gericht advies en voorlichting aan burgers in de wijken waar de problemen zich concentreren. Resultaat? Buurtbewoners zijn zich beter bewust van de risico’s en geneigd om (meer) preventiemaatregelen te nemen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Tijdens het bezoek geven onze preventieadviseurs gratis advies over het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). Het Politiekeurmerk Veilig Wonen is een methode om de veiligheid in en om de woning te verbeteren. Woningen die zijn beveiligd volgens de voorschriften voor inbraakbeveiliging van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), hebben tot 90% minder kans op een inbraak.